E – Proceeding IRMIC 2014

eISBN 978 – 983 – 3048 – 64 – 9

1. 009 PAKSI TAWHIDIK DAN KESATUAN ILMU SATU REFLEKSI
Nor ‘Adha Abdul Hamid, Mohd Farok Mat Nor, Mohd Norzi Nasir, Nurkaliza Khalid, Rahmahtunnisah Sailin, Abdul Hadi Awang, Norziah Othman.
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)

2. 011 ANALISA TREN KEMASUKAN PELAJAR: KAJIAN KES DI KOLEJ UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA SELANGOR (KUIS)
Abdul Hadi Awang, Nor ‘Adha Abdul Hamid, Mohd Farok Mat Nor, Norziah Othman, Nurkaliza Khalid, Rahmahtunnisah Sailin.
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)

3. 012 PENILAIAN PRESTASI LATIHAN ILMIAH PELAJAR KUIS PERSPEKTIF MAJIKAN
Nurkaliza Khalid, Rahmahtunnisah Sailin, Norziah Othman, Nor ‘Adha Ab Hamid, Abdul Hadi Awang, Mohd Farok Mat Nor.
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)

4. 013 FAKTOR PENDORONG KEMASUKKAN PELAJAR BAHARU KE KOLEJ UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA SELANGOR (KUIS)
Rahmahtunnisah Hj. Sailin, Norziah Othman, Nor ‘Adha Abd. Hamid, Nurkaliza Khalid, Abdul Hadi Awang, Mohd Farok Mat Nor
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)

5. 015 SUMBANGAN MUSTAFA ABDUL RAHMAN DALAM TAFSIR AL-QURAN : TUMPUAN KEPADA ASPEK PEMIKIRAN DALAM PENGISLAHAN MASYARAKAT
Nurzatil Ismah Binti Azizan
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)

6. 017 SIFAT WARA DALAM PENDIDIKAN MENURUT IMAM AL ZARNUJI
Muhammad Fairuz A. Adi, Amzan Satiman
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)

7. 018 PENGESAHAN STATUS AGAMA DI MAHKAMAH SYARIAH SATU SOROTAN
Zanariah Dimon, Zaini Yusnita Mat Jusoh
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)

8. 019 PERANAN UZLAH DALAM MERAWAT PENYAKIT ROHANI MUSLIM
Nazneen Binti Ismail, Mohd Noorikhwan Bin Sarbini
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)

9. 022 KONSEP ISTI’ ANAH MENURUT PERSPEKTIF AL-QURAN
Abdul Mukti Bin Baharudin ,Hajah Makiah Tussaripah Binti Jamil
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)

10. 028 MEMBANGUNKAN PENGHAYATAN AGAMA DI KALANGAN KANAK-KANAK ANALISIS PANDANGAN DULLAH NASIH ULWAN
Norul Huda Bakar
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)

11. 029 METOD PENENTUAN DAN PENGANALISAAN QIRAAT DALAM KARYA-KARYA TAFSIR
Ikmal Zaidi Bin Hashim
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)

12. 030 PEMBANGUNAN EKONOMI DAN SOSIAL MELALUI PRINSIP MAQASID AL-SHARIAH ANALISIS TERHADAP POLISI DAN ORIENTASI PROGRAM PEMBANGUNAN DI BANK PEMBANGUNAN ISLAM (BPI)
Fakhri Sungit
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)

13. 031 KRISIS AKHLAK PENYELESAIAN MELALUI PENDEKATAN UNDANG-UNDANG
Azizah Binti Mat Rashid, Nor ‘Adha Binti Abdul Hamid, Norul Huda Binti Bakar
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)

14. 033 SHAYKH MAHMUD KHALIL AL-HUSARI TOKOH ILMUAN AL-QURAN
Mohd Mahfuz Bin Jaafar, Shaharuddin Bin Pangilun
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)

15. 039 KHILAF MAKNA SABcAH AHRUF
Shaharuddin Pangilun, Mohd. Mahfuz Jaafar
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)

16. 041 KESAN BAHASA ARAB DALAM PERSOALAN KHILAFIAH
Mohd Mustaffa bin Jusoh @ Yusoff, Zainuddin bin Che’ Seman
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)

17. 042 METODE SYEIKH ABDUL FATTAH AL-QADI
Mahmud Lutfi bin Abd. Hadi , Muhammad Syafee Salihin bin Hasan, Ahmad Shahir bin Masdan
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)

18. 043 UNDANG-UNDANG MENANGANI ORANG KETIGA DALAM RUMAH TANGGA SATU SOROTAN DALAM UNDANG-UNDANG JENAYAH SYARIAH NEGERI SELANGOR DAN UNDANG-UNDANG KELUARGA SIVIL
Zaini Yusnita Bt. Mat Jusoh ,Zanariah Dimon
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)

19. 044 ANALISA KESALAHAN PELAJAR DALAM PENULISAN BAHASA ARAB MENULIS RESUME
Normah Binti Husin
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)

20. 045 PENDEKATAN BAHASA DALAM DAKWAH (SATU SOROTAN RINGKAS)
Zikmal Fuad, Ahmad ‘Ato’a Mokhtar
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)

21. 050 BICARA AKHLAK DALAM PERIBAHASA ARAB DAN MELAYU TINJAUAN UMUM
Hj. Ahmad bin Ismail
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)

22. 051 PENERAPAN KEMAHIRAN INSANIAH MELALUI KURSUS MATA PELAJARAN I’ADAH HIFZ AL-QURAN PROGRAM SARJANA MUDA TAHFIZ AL-QURAN DAN AL-QIRAAT KUIS.
Rohana Zakaria, Hayati Hussin, Muhammad Fairuz A. Adi
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)

23. 053 PROSES ASSIMILASI ORANG INDIA KEPADA AGAMA ISLAM DAN KRISTIAN DI MALAYSIA SATU PERBANDINGAN
Norsaadah binti Din @ Mohamad Nasirudin
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)

24. 055 KALIMAH ALLAH DI DALAM AL-QURAN- ANALISIS TEMATIK
Sahlawati Abu Bakar
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)

25. 058 ANALISIS KESALAHAN NAHU BAHASA ARAB DALAM KARANGAN PELAJAR KURSUS PENGUKUHAN BAHASA ARAB
Mohamad Rofian b Ismail, Ahmad Redzaudin Ghazali, Dr. Khairatul Akmar Abdul Latif, Nor Effendy Ahmad Sokri
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)

26. 059 ABDULLAH AZZAM BIODATA DAN SUMBANGANNYA DALAM DAKWAH
Safinah Ismail
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)

27. 061 PERANAN FATWA SEBAGAI MEDIUM PENYEBARAN MAKLUMAT DALAM MENANGANI PERMASALAHAN AGAMA MASYARAKAT ISLAM DI TERENGGANU
Wan Zulkifli Wan Hassan, Nasruddin Yunos, Azizi Umar, Nazri Muslim Jamsari Alias
Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)

28. 064 FIKRAH DAKWAH SHAYKH MUHAMMAD AL-GHAZALI TUMPUAN DALAM KITAB FI MAWKIB AL-DA’WAH DAN MA’A ALLAH; DIRASAT FI AL-DA’WAH WA AL-DU’AT
Ahmad A`toa` Bin Mokhtar, Muhammad Choirin, Zikmal Fuad, Ahmad Fauzi Mohd Shahar
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)

29. 065 MANUSIA DALAM WACANA PEMIKIRAN MODEN DI BARAT
Kamal Azmi Abd Rahman, Indriaty Ismail, Mohd. Nasir Omar
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)

30. 066 TOK SENGGORA SUMBANGANNYA TERHADAP PENULISAN KITAB TAJWID LAMA DI MALAYSIA
Shaharuddin bin Saad
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)

31. 068 SOME OF MUSLIM PHYSICIANS INNOVATIONS ATTRIBUTED TO WESTERN MINDS
Prof. Abdul Nasser Kaadan, MD, Ph D*
London

32. 071 ADAPTASI KAEDAH PEMASARAN DALAM PERANCANGAN DAN PENGURUSAN DAKWAH
Mariam binti Abd. Majid
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)

33. 072 HUBUNGAN ANTARA KOMITMEN DAN SIKAP PEKERJA DENGAN AMALAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN DALAM BAHAGIAN PEMBUATAN DI HICOM HONDA MANUFACTURING
Zulhizzam Hamzah , Hazelena Dewi Fatahul Ariffin
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)

34. 074 INTRINSIK DAN EKSTRINSIK TINJAUAN MOTIVASI DALAM KALANGAN PELAJAR SEKOLAH AGAMA
Mohd Zaki Bin Ahmad, Mohd Zaki Bin Abd. Rahman (Dr.)
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)

35. 075 SABCAH AHRUF DAN PERANANNYA DI DALAM PENAFSIRAN AL-QUR’AN KAJIAN TERHADAP KHILAF IBDAL HURUF
Ahmad Shahir Bin Masdan, Mahmud Lutfi Bin Abd. Hadi, Mohd Syafee Salihin Bin Hassan.
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)

36. 078 KEPIMPINAN KETUA GURU BIMBINGAN DAN KAUNSELING IMPLIKASI KEPADA PENINGKATAN KEBERKESANAN PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING SEKOLAH MENENGAH
Tengku Elmi Azlina Tengku Muda, Prof. Datuk Dr. Noriah Mohd Ishak
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)

37. 079 MOTIVASI RASULULLAH SAW BERDASARKAN HADIS PILIHAN DI DALAM AL-ARBAIN AL NAWAWIYYAH
Rosni binti Wazir
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)

38. 080 KEPERIBADIAN PROF KADIRUN YAHYA DAN PENGARUHNYA TERHADAP SUASANA PENGAMALAN TAREKAT DI BAWAH BIMBINGANNYA DI MALAYSIA
Hamidun Mohamad Husin
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)

39. 016 PERSELISIHAN ANTARA IMAM RĀFI’Ī DAN IMAM AL-NAWAWĪ: SUATU SOROTAN TERHADAP METODE PENTARJĪHAN IMAM AL-NAWAWĪ
Muhammad Ismail Bin Abdullah
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)

40. 020 KEMAHIRAN WAQF DAN IBTIDA’ DALAM KALANGAN PELAJAR PROGRAM SARJANA MUDA AL-QURAN DAN AL-QIRAAT (PSMAA) DI KOLEJ UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA SELANGOR (KUIS)
Muhammad Syafee Salihin bin Hasan ,Khairatul Akmal Ab Latif, Mahmud Lutfi bin Abd. Hadi ,Ahmad Shahir Masdan
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)

41. 062 NYANYIAN DAN MUZIK MENGIKUT PANDANGAN HUKUM OLEH TUAN GURU HJ ABDUL RAHMAN PONDOK SUNGAI DURIAN KUALA KRAI KELANTAN
Zainuddin Che Seman, Abdul Azis Awang Kechik, Zaidul Amin Suffian Ahmad
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)

42035 PENDEKATAN DAKWAH BI AL-HIKMAH BILA HARUS BERKATA DAN BILA HARUS DIAM (SATU SOROTAN RINGKAS)
Zikmal Fuad
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)

43. 063 PEMIKIRAN HAMKA TENTANG PERKAHWINAN MONOGAMI DAN RELEVANNYA TERHADAP PENJAGAAN HAK KANAK-KANAK TAFSIR AL AZHAR
Zaidul Amin Suffian Ahmad, Zainuddin Che Seman,Abdul Azis Awang Kechik
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)

44. 081 PENGURUSAN SULH PERANAN, PELAKSANAAN DAN KEBERKESANANNYA OLEH PEGAWAI SULH
Hammad Mohamad Dahalan
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)

45. 024 PENGECUALIAN KEPADA HAK MILIK TIDAK BOLEH DISANGKAL DALAM UNDANG-UNDANG TANAH DI MALAYSIA
Rabi’ah Binti Muhammad Serji
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)

46. 026 KEKANGAN BERTUTUR DALAM BAHASA ARAB DI KALANGAN PELAJAR BASL
Adnan Mat Ali , Muhammad Firdaus Abdul Manaf
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)

47. 049 HUBUNGAN ISLAM KRISTIAN DI AKHIR ZAMAN MENURUT HADIS- ALMALHAMAH ALKUBRA
Mohd. Khafidz bin Soroni
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)

48. 056 KEFAHAMAN PELAJAR SAINS SOSIAL TERHADAP BAHASA  ARAB
Hasanah Hj. Iksan
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS) 

49. 034 WAKAF PENDIDIKAN DI MALAYSIA SATU ANALISA
Maffuza binti Salleh, Noor Syahida binti Abdul Rahman
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)

50. 077 كتاب المجموع شرح المهذب للإمام النووي؛ دراسة وصفية
محمد نور بن حسين، حنفي دولة
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)

51. 014 مدى فاعلية موقع لوتاه في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها عبر الإنترنت
Nasimah Hj Abdullah
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)

52. 032 الخصائص البلاغية والموضوعية في سورة يس
د. فاضلة بنت زكريا
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)

53. 037 ترجمة التعبير القرآني (استوى على العرش) إلى اللغة الملايوية
نسيمة الحاج عبد الله وروسني وزير
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)

54. 048 الشعر الحر في الأدب السعودي المعاصر
Mariam Daud
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)

55. 070 ترجمة المجاز من العربية إلى الملايوية دراسة تحليلة في ترجمة رحلة ابن بطوطة
محمد عمران بن أحمد، الدكتور نجيب جعفر
الكليّة الجامعيّة الإسلاميّة العالميّة بسلانجور، جامعة العلوم الإسلاميّة الماليزية

56. PENENTUAN KADAR UJRAH AL-NAZIR DALAM PENGURUSAN WAKAF
Muhammad Subari bin Ramli, Marliana binti Abdullah
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)

57. PENGAMBILKIRAAN CURF DAN BUDAYA DALAM PENYELIDIKAN, MEMBUAT DASAR DAN PENENTUAN HUKUM SYARAK : KEPENTINGAN DAN KESANNYA TERHADAP KEMASLAHATAN UMMAH.
Hamid Bin Mat Isa, Ismail Omar, Zainuddin Che Seman
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS) 

58. 004 KEBOLEHPERCAYAAN INSTRUMEN PENGHAYATAN AKIDAH
Norsaleha Mohd. Salleh, Ab. Halim TamuriZainora Daud
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS) 

Comments are closed.